Welke soorten constructievloeren zijn er?

Het hieronder volgende stukje is technisch en daarom wellicht wat moeilijk te begrijpen voor de niet technisch ingestelde mensen onder ons. Echter is het een zodanig belangrijk onderdeel dat we u vriendelijk willen vragen toch door te lezen. We moeten namelijk de vloeropbouw zodanig detailleren dat de kans op schade in de toekomst zo klein mogelijk wordt gemaakt.

Opbouw vloerdikte

schema_techniek_01

De totale vloerdikte is opgebouwd uit een tweetal onderdelen:

De constructievloer

Deze vloer heeft een ‘dragende’ functie, dat wil zeggen dat deze vloer voldoende sterk en stijf dient te zijn om alle belastingen die optreden te kunnen opvangen. Met belastingen wordt bedoeld het gewicht van de vloer zelf en van alles wat op de vloer wordt aangebracht. Dus de afwerkvloer (zie hieronder) maar ook alle meubels, alle personen enz. De sterkteberekening van de constructievloer dient door een constructeur te worden gedaan en behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

De afwerkvloer

Dit is de vloer die boven de constructievloer wordt aangebracht en waarvan de tegelafwerking onderdeel uitmaakt. Deze vloer dient enkel om leidingen weg te werken (denk aan (vloer)verwarming, elektra, enz.) en is verder puur esthetisch en heeft geen enkele constructieve (of dragende) functie.

Constructievloer

Deze vloer behoort (in geval van nieuwbouw) tot de werkzaamheden en de verantwoordelijkheid van de bouwkundige aannemer. Voor ons is het belangrijk te weten welk type constructievloer is toegepast. In de meeste gevallen zal de begane grondvloer van één van de hieronder genoemde typen zijn:

Monoliet gestorte betonvloer

Deze vloer wordt ‘in het werk gestort’ en al dan niet voorzien van isolatie aan de onderzijde. De monoliet gestorte vloer is technisch een erg goede vloer, mits (uiteraard) voorzien van voldoende wapening. Deze vloer wordt inmiddels niet vaak meer toegepast omdat de hieronder genoemde vloeren direct zijn voorzien van isolatie; daardoor wordt de monoliet gestorte vloer een relatief dure oplossing.

schema_techniek_02

Kanaalplaatvloer

De kanaalplaatvloer wordt vooraf in een betonfabriek gemaakt en in lange delen die meestal een breedte hebben van 120 cm; deze productiewijze wordt ‘prefab’ gebruikt. In de vloer wordt aan de onderzijde een voorspanwapening toegepast. De wapening wordt op spanning gezet; dit betekent dat de vloer iets gebogen op het werk komt en door de belastingen en het verstrijken van de tijd in een neutrale, horizontale positie zakt. De naam van de vloer is ineens duidelijk wanneer de doorsnede van de vloer wordt bekeken; deze zit vol holle kanalen die het gewicht van de vloer verminderen. Onder de vloer wordt meestal direct isolatie aangebracht. Het feit dat de vloer voorgespannen wordt betekent dat er spanningen in de vloer ontstaan. Deze spanningen kunnen op de naden tussen de vloerelementen rechtlijnige scheuren veroorzaken. De scheuren zullen zich doorzetten in de daarboven gelegen afwerkvloer. Vandaar dat het technisch noodzakelijk is (wanneer deze constructievloer wordt afgewerkt met een steenachtige afwerking) de vloer uit te rusten met een zogenaamde (gewapend) betonnen druklaag. De druklaag (de naam zegt het al) verspreidt de druk c.q. de spanning en zorgt dat de vloer zich gedraagt als één sterke, stijve plaat. In de praktijk wordt deze vloer niet altijd uitgerust met een druklaag. Dit brengt dus risico van scheurvorming met zich mee. Er zijn voorzieningen aan te brengen, echter kan de functie van een constructievloer (sterkte en stijfte aanbrengen) nooit door de afdekvloer worden overgenomen.

schema_techniek_03

Rib Cassette Vloer

Deze vloer is qua eigenschappen te vergelijken met de hierboven omschreven kanaalplaatvloer; het verschil zit (in grote lijnen) in de doorsnede van de vloer. De vloer wordt gevormd door twee betonnen ribben die aan de bovenzijde worden ‘gekoppeld’ met een laagje beton. Aan de onderzijde wordt weer isolatie toegepast. Ook deze vloer wordt in delen van (meestal) 120 cm gemaakt en voorzien van een voorspanwapening. Technisch dient ook deze vloer te worden uitgerust met een voldoende gewapende druklaag. Zie verder de hierboven staande bij ‘Kanaalplaatvloer’.

schema_techniek_04

Balken – broodjes vloer

Deze vloer bestaat uit voorgespannen betonnen balkjes die op de fundering worden gelegd. Tussen de betonnen balkjes worden piepschuim broodjes aangebracht. Vervolgens worden de betonnen balkjes met de piepschuim broodjes ertussen afgestort met een betonnen druklaag voorzien van wapening. Ondanks dat we hier te maken hebben met een voorgespannen betonnen balkje ontstaat door de gewapende druklaag toch een sterk en stijf geheel. Omdat de kanaalplaat – en rib cassette vloeren in de praktijk nogal eens zonder druklaag wordt uitgevoerd, heeft de balken – broodjes vloer de voorkeur boven de andere. Tenzij de kanaalplaat- en/of rib cassette vloer wordt uitgerust met een druklaag.

schema_techniek_05

Wij hechten belang aan een goede vloeropbouw

Hoewel de constructievloer geen deel uitmaakt van de afwerking begrijpt u wel dat deze toch een grote invloed heeft op het uiterlijk van de (tegel)afwerking. Vandaar dat wij er belang aan hechten te weten hoe de vloeropbouw is. Hierboven heeft u kunnen lezen dat het zeer belangrijk is dat de constructievloer voldoet aan de eisen die eraan gesteld moeten worden. Helaas merken we in de praktijk dat bijvoorbeeld de voorgespannen en geprefabriceerde vloersystemen vaak zonder druklaag worden uitgevoerd. Principieel wordt dan verder gebouwd op een ondergrond waarvan niet met zekerheid is te zeggen of deze voldoet aan de sterkte – en stijfte – eisen. Er kunnen voorzieningen worden getroffen die de kans op schade kleiner maken; echter kunnen deze voorzieningen de functie van de constructievloer nooit overnemen.

Juist daarom is het goed in een persoonlijk gesprek de eventuele risico’s goed in kaart te brengen. Aan de hand van die inventarisatie kan gekeken worden of er mogelijkheden bestaan de afwerkvloer te versterken en wat na het uitvoeren van de mogelijke versterkingen nog aan risico te verwachten is. Wanneer een risico onaanvaardbaar hoog is zullen wij u adviseren een andere vloerafwerking te kiezen. Wanneer we na het doen van aanpassingen nog steeds geen zekerheid met betrekking tot de sterkte en stijfte hebben, zullen we dat ook eerlijk aangeven. De verantwoordelijkheid van de constructievloer berust uiteindelijk bij de opdrachtgever.

Vergelijkt u het met het behang op een muur; wanneer het behang op de muur (wat van zichzelf geen enkele sterkte bezit) zal scheuren zal niemand de schilder daarop aankijken. Met een stenen vloer is het ook zo; deze heeft van zichzelf geen sterkte en zal dus scheuren wanneer de onderliggende constructievloer onvoldoende sterkt blijkt te zijn.